Sri PANCHA BHUTATMAKEHWARA

$1,001.00

MAHARUDRAM - DAY 1 4/23/2018 Sri PANCHA
BHUTATMAKEHWARA
$1001.00
S.No Program Event Location Start Time End Time  
1 Sri Maha Ganapathi Pooja& Deeksha Dharana Sanctum Hall 6:30 AM 7:30 AM X
2 Sri Maha Ganapathi Abhishekam Sanctum Hall 7:30 AM 9:00 AM X
3 Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam Sanctum Hall 9.00 AM  12.30 PM X
4 Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja,  Dhuni Room 10:30 AM 11:30 AM X
5 Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam Sanctum Hall 5:00 PM 6.30 PM X
6 Sri Sahasra Modaka Sri Mahaganpathi Homam
Sri Sai Datta Homam
Tent 6:30 PM 7:45 PM  
MAHARUDRAM - DAY 2 - 4/24/2018  
7 Sri Maha Ganapathi Pooja Sanctum Hall 6:30 AM 7:30 AM X
8 Sri Hanuman Special Abhishekam Sanctum Hall 7:30 AM 9:00 AM X
9 Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam Sanctum Hall 9.00 AM  12.30 PM X
10 Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja,  Dhuni Room 10:30 AM 11:30 AM X
11 Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam Sanctum Hall 5:00 PM 6.30 PM X
12 Sahasra Nagavalli Dala Sahitha Manyu Homam and Sri Sai Datta Homam and Poornahuti Tent 6:30 PM 7:45 PM  
13 Sri Survachala Sametha Sri Abhaya Anjaneya Swamy Chariot Procession Outside 7:45 PM 8:15 PM X
14 Sri Rudrakramarchana
Maha Mangala Aarti
Sanctum Hall 8:15 PM 9:00 PM X
MAHARUDRAM - DAY 3 - 4/25/2018  
15 Sri Maha Ganapathi Pooja
Sri Sainadha Abhishekam
Sri Sainadha and Parivara Devatha Nitya Archana
Mandapa pooja
Sanctum Hall 6:30 AM 7:30 AM X
16 Sri Sainadha 108 Kalasa Abhishekam Sanctum Hall 7:30 AM 9:00 AM X
17 Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam Sanctum Hall 9.00 AM  12.30 PM X
18 Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja,  Dhuni Room 10:30 AM 11:30 AM X
19 Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam Sanctum Hall 5:00 PM 6.30 PM X
20 Sri Sugandha Parimala Dravya Sahita Sri Sai Datta Homam and Poornahuti Tent 6:30 PM 7:45 PM X
21 Sri Sainadha Chariot Procession Outside 7:45 PM 8:15 PM X
22 Sri Rudrakramarchana
Maha Mangala Aarti
Sanctum Hall 8:15 PM 9:00 PM X
MAHARUDRAM - DAY 4 - 4/26/2018  
23 Sri Maha Ganapathi Pooja
Sri Sainadha Abhishekam
Sri Sainadha and Parivara Devatha Nitya Archana
Mandapa pooja
Sanctum Hall 6:30 AM 7:30 AM X
24 Sri Rama Sahitha Satyanarayana Swamy Special Abhishekam Sanctum Hall 7:30 AM 9:00 AM X
25 Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam Sanctum Hall 9.00 AM  12.30 PM X
26 Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja,  Dhuni Room 10:30 AM 11:30 AM X
27 Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam Sanctum Hall 4:00 PM 6:00 PM X
28 Sri Mahasudarshana and Satya Deva Homam, Sri Sai Datta Homam, Rdrakramarchana (In Parallel) Tent 6:30 PM 7:45 PM  
29 Sri Sainadha and Sri Rama Sahita Satyanarayana Swami Chariot Procession, Chavadi Utsavam Outside 7:45 PM 8:15 PM X
MAHARUDRAM - DAY 5 - 4/27/2018  
30 Sri Maha Ganapathi Pooja
Sri Sainadha Abhishekam
Sri Sainadha and Parivara Devatha Nitya Archana
Mandapa pooja
Sanctum Hall 6:30 AM 7:30 AM X
31 Sri Raja Rajeswari Devi Special Abhishekam Sanctum Hall 7:30 AM 9:00 AM X
32 Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam Sanctum Hall 9.00 AM  12.30 PM X
33 Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja,  Dhuni Room 10:30 AM 11:30 AM X
34 Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam Sanctum Hall 5:00 PM 6:00 PM X
35 Sri Sainadha and Shiva Parvathi Chariot Procession Outside 6:30 PM 7:00 PM X
36 Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana Outside 7:00 PM 8:15 PM X
37 Sri Rudrakramarchana
Maha Mangala Aarti
Sanctum Hall 8:15 PM 9:00 PM X
MAHARUDRAM - DAY 6 - 4/28/2018  
38 Sri Maha Ganapathi Pooja
Sri Sainadha Abhishekam
Sri Sainadha and Parivara Devatha Nitya Archana
Mandapa pooja
Sanctum Hall 6:30 AM 7:30 AM X
39 Mahanyasaparayana
Rudra Anushtanam and Abhishekam
AroundTemple 9:00AM 10:30 AM X
40 Sri Sanathana Gopala Sri Subramanyeswara Homam, Homam Yagna Payasam (for who want kids) Tent 10:00 AM 11:30 AM  
41 Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam Sanctum Hall 9.00 AM  12.30 PM X
42 Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja,  Dhuni Room 10:30 AM 11:30 AM X
43 Chandi Homam Tent 4:00 PM 6:00 PM  
44 Sri Valli Devasena Sametha Subrahmanyeswara Swami Chariot Procession Outside 7:45 PM 8:15 PM X
45 Sri Rudrakramarchana
Maha Mangala Aarti
Sanctum Hall 8:15 PM 9:00 PM X
MAHARUDRAM - DAY 7 - 4/29/2018  
46 Sri Maha Ganapathi Pooja
Sri Sainadha Abhishekam
Sri Sainadha and Parivara Devatha Nitya Archana
Mandapa pooja
Sanctum Hall 6:30 AM 7:30 AM X
47 Satyanarayana Swamy Vratam (Monthly Event Sanctum Hall 7:00 AM 9:00 AM X
48 Mahanyasa Parayana Sanctum Hall 7:30 AM 9:00 AM X
49 Agni Pratishta, Sri Maha Rudra Homam, Santhi Poushtika Homam, Maha Poornahuti Tent 10:00 AM 11:30 AM X
50 Kalasa Udhvasana, Kalasa Pradhakshanam, Kalasa Abhishekam to Lord Siva, Avabrudha Snanam, Mahadaaseervachana and Honoring Priests Sanctum Hall 12:30 PM 4:00 PM X
51 Siva Parvathi Kalyanam Sanctum Hall 4:00 PM 6:00 PM X
52 RETURN GIFTS Sanctum Hall     X
53 MAHADASHEERVACHANAM Sanctum Hall     X